طرح سؤالات حقوقیدسته بندی: دعاوی خانوادهعدم تمایل کودک به دیدار با مادر
گیسو پرسیده 9 ماه قبل
0

دررصورتیکه کودک ۸ساله هیچ تمایلی به دیدار با مادر نداشته باشد حکم دادگاه چه خواهد بود؟

1 پاسخ
0

اگر قابلیت تمیز و تشخیص کودک از نظر دادگاه محرز شود امکان تعیین والد حضانت کننده را دارد در غیراینصورت بنا به میل طفل نیست مگر آنگه عدم صلاحیت والد حضانت کننده ثابت شود.