۱۲مرداد/۹۶
اعسار

اعسار از پرداخت محکوم به

با صدور دادنامه و قطعیت آن در مراجع قضائی بدوی و تجدید نظر در امور مالی اعم از دیون ، مطالبات ، خسارات و … شخص محکوم علیه یا همان بدهکار بهبیشتر…