۱۳مرداد/۹۶
دادرسی فوری

دادرسی فوری

اگر شخصی در خصوص موضوعی طرح دعوی کند تا صدور رأی به نفع او و قطعیت رأی صادره در نتیجه اجرای رأی روندی چندین ماهه یا گاه چندین ساله به طول میبیشتر…