۲۴مرداد/۹۶
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه از طرف زن

جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه ی شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده استبیشتر…