۲۳مرداد/۹۶
ازدواج موقت

ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت در ماده‌ ۱۰۷۵ قانون مدني‌ قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) مانند شرايط نکاح دائم است به اضافه‌ تعيين مدت مشخص وبیشتر…