۲۲مرداد/۹۶
نفقه زن

نفقه زن در چه صورتی قابل پرداخت نیست؟

اصولا پرداخت نفقه زن براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی درعقد دائم برعهده شوهر میباشد ولیکن هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند (عدم تمکین) مستحق نفقه نخواهد بودبیشتر…