۱۳مرداد/۹۶
مزاحمت برای بانوان

مزاحمت برای بانوان

مزاحمت برای بانوان   ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی یا ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاصبیشتر…