۱۳مرداد/۹۶
سند مجعول

استفاده از سند مجعول و جرم آن

استفاده از سند مجعول یا جعل شده ، از دیگر جرایم حوزه جعل می باشد، بدین معنا که شخصی با علم به جعل بودن یک سند یا نوشته، آن را مورد استفادهبیشتر…