۱۳مرداد/۹۶
چک پرداخت نشدنی

چک پرداخت نشدنی

در ماده ۳ قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که “صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک   محال علیه وجه نقد داشته باشد”در مادهبیشتر…