۱۳مرداد/۹۶
ترک انفاق

ترک انفاق

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم آنها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکاری در ماده۱۱۰۶بیشتر…