۰۵شهریور/۹۶
سند رسمی انتقال ملک

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

طبق قانون هرگاه ملکی دارای سند رسمی باشد برای انتقال و معامله باید این انتقال به ثبت اسناد رسمی برسد و عموما نیز بدین نحو عمل می گردد که خریدار و فروشندهبیشتر…