محاسبه دیه
جهت محاسبه دیه می توانید از فرم به روز زیر استفاده بفرمایید که براساس نرخ دیه سال ۱۳۹۷ به صورت دقیق دیه را محاسبه و اعلام می کند.لطفاً نسبت دیه را بصورت عددی در کسر زیر وارد نمایید

ـــــــــــــــــ