محاسبه دیه قتل

برای محاسبه دیه قتل براساس سال های مختلف تا سال ۱۳۹۷، می توانید از فرم طراحی شده زیر استفاده کنید. بر این اساس پس از تعیین جنسیت، سال مد نظر خود را از بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ انتخاب کنید. سپس مشخص کنید که آیا قتل در ماه حرام اتفاق افتاده است یا خیر. در انتها با انتخاب دکمه محاسبه و نمایش دیه قتل، مبلغ نمایش داده خواهد شد.  مرد     زن

سال *                                              

 محاسبه دیه بر اساس ریال *                

 آیا قتل در ماه حرام اتفاق افتاده است؟